+48 71 343 13 10, kom. 660 091 909 kontakt@notariusz-derkowska.pl | Adres: Kiełbaśnicza 24, III piętro

Akty prawne – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa

 

z dnia 28 lipca 2005r.

 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z dnia 1 września 2005r.)

(wyciąg)

 

Tytuł II

Opłaty

DZIAŁ 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Art. 42.

 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

 

Art. 43.

 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 

 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

 

Art. 44.

 

 1. Opłatę stałą w kwocie 60 zł pobiera sie od wniosku o:
  1. założenie księgi wieczystej;
  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest juz prowadzona, niezaleznie od liczby łączonych nieruchomości;
  3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
  4. sprostowanie działu I-O;
  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  6. dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
 2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchmości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

 

Art. 45.

 

 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
 3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

 

Art. 46.

 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 

Art. 47.

 

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

 

Art. 48.

 

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera sie opłate stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Pełna treść aktu prawnego