+48 71 343 13 10, kom. 660 091 909 kontakt@notariusz-derkowska.pl | Adres: Kiełbaśnicza 24, III piętro

Akty prawne – Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa

z dnia 28 lipca 1983r.

o podatku od spadków i darowizn

(wyciąg)
( … )

Rozdział 3
Podstawa opodatkowania

( … )

Art. 9.

 

 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
  1. 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej;
 2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.
 3. (skreślony)
 4. W przypadku nabycia tytułem polecenia za zbywcę uznaje się odpowiednio darczyńcę lub spadkodawcę. W przypadku gdy darczyńca nakłada na obdarowanego tytułempolecenia obowiązek przeniesienia własności rzeczy lub przeniesienia (ustanowienia) praw na rzecz darczyńcy, za zbywcę uważa się obdarowanego.

 

( … )

 

Rozdział 4
Wysokość podatku
Art. 14.

 

 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.
 2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
 3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych
  3. do grupy III – innych nabywców
 4. Za rodziców w rozumieniu ustawyuważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
 5. (skreślony)

 

Art. 15.

 

  1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

 

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% nadwyżki ponad 10 278zł
20 556 1 644 zł 50 gr i 12% nadwyżki ponad 20 556zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278 12%
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10 278zł
20 556 2 877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20 556zł

 

 1. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust.1 nie ma w tym przypadku zastosowania.
 2. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majatkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust.1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał w skutek powołania się podatnika przef organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontoli podatkowej lub postepowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.