+48 71 343 13 10, kom. 660 091 909 kontakt@notariusz-derkowska.pl | Adres: Powstańców Śląskich 28/30, Wrocław

Akty prawne – Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa

 

z dnia 9 września 2000 r.

 

o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

( wyciąg )

 

Rozdział 3
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku

 

( … )

 

Art. 7.

 

 1. Stawki podatku wynoszą:
  1. od umowy sprzedaży:
   1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%
   2. innych praw majątkowych – 1%
  2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
   1. przy przeniesieniu własności nieruchomiści, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa dol lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowago oraz wynikających z przepisów prawa: prawa do domu jednorodziennego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%
   2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%
  3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%, z zastrzeżeniem ust. 5;
  4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2%, z zastrzeżeniem ust. 5;
  5. (uchylony)
  6. (uchylony)
  7. od ustanowienia hipoteki:
   1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
   2. na zabezpieczenie wierzytelności w wysokości nieustalonej 19zł;
  8. (uchylony)
  9. od umowy spółki 0,5%
 2. (uchylony)
 3. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
  1. jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  2. jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
 4. (uchylony)
 5. stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzajacych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
  1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony
  2. bioracy pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.