+48 71 343 13 10, kom. 660 091 909 kontakt@notariusz-derkowska.pl | Adres: Kiełbaśnicza 24, III piętro

Wymagane dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Oprócz wskazanych poniżej dokumentów prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona bedzie działała przez pełnomocnika. Należy wówczas dostarczyć orginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera nastepujące opłaty:

 • podatki, w zależności od rodzaju czynności, najczęściej podatek od czynności cywilno-prawnych (pcc) i podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach,
 • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach,
 • wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT.

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

 1. w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) oraz znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo,
 2. w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki.

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikiem kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumetów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszystkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy z 14 lutego 1991r. „Prawo o Notariacie” czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania klientów.

W celu sprawniejszego zgromadzenia danych i dokumentów pomocny będzie formularz zgłoszeniowy. Aby uzyskać informację o kosztach sporządzenia aktu proszę przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty niezbędne w oryginałach:

 1. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:
  • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego i inne,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości, koszt – opłata sądowa 33zł. Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 33-44-514, 33-44-581, 33-44-577, fax 71 33-44-555).
 2. Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub zasiedzenia:
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.
 3. Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej od 2007r.:
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.
 4. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:
  • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne,
  • aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona(do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości, koszt – opłata sądowa 33zł. Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 33-44-514, 33-44-581, 33-44-577, fax. 71 33-44-555).
 5. Nabycie własnościowego spóldzielczego prawa do lokalu w drodze spadku:
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.
 6. Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze darowizny od 2007r.:
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.
 7. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
  • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne,
  • aktualny odpis księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości, koszt – opłata sądowa 33zł. Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 33-44-514, 33-44-581, 33-44-577, fax. 71 33-44-555),
  • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
  • wypis z rejestru gruntów (dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50).

  Dodatkowo:

  • wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej)(dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50).
 8. Sprzedaż działki powstałej w wyniku podziału:
  • ostateczną decyzję dotyczącą podziału nieruchomości ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50),
  • wyciąg w wykazu zmian danych ewidencyjnych wydany przez starostwo powiatowe wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50),
  • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zbiorczy ( dla nowopowstałych działek) wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50),
  • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej nieruchomości wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50),
  • w celu zmiany w księdze wieczystej – określenia nieruchomości jako zabudowanej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50).
 9. Umowy majątkowe małżeńskie:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa.
 10. Oświadczenie spadkowe:
  • odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.