+48 71 343 13 10, kom. 660 091 909 kontakt@notariusz-derkowska.pl | Adres: Kiełbaśnicza 24, III piętro

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 23% przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Możliwość indywidualnego ustalenia taksy notarialnej.

  1. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy:
   Wartość przedmiotu
   czynności notarialnej
   Taksa
   do 3000zł 100zł
   powyżej 3000zł do 10000zł 100zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000zł
   powyżej 10000zł do 30000zł 310zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000zł
   powyżej 30000zł do 60000zł 710zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000zł
   powyżej 60000zł do 1000000zł 1010zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000zł
   powyżej 1000000zł do 2000000zł 4770zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1000000zł
   powyżej 2000000zł 6700zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000zł nie wiecej niż 10000zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn nie wiecej niż 7500zł

    

  2. Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
   1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
   2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
   3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
   4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
   5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
   7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
   8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
   9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnie mieszkaniową,
   10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
   11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
   12. przebieg licytacji lub przetargu,
   13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
   14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. nr 141, poz. 1492),
   15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrebną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadku i darowizn,
   16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali stanowiących odrębną nieruchmość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
   17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.).
  3. Jedna czwarta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentujęcego:
   1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
   2. losowanie nagrody,
   3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.
  4. Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
   1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
   2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spólki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.
  5. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
   1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społeczego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanych ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600zł,
   2. umowę majątkową małżeńską – 400zł,
   3. testament – 50zł,
   4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150zł,
   5. odwołanie testamentu – 30zł,
   6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60zł,
   7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80zł,
   8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności – 30zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100zł,
   9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50zł.
  6. Maksymalna stawka:
   1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750zł,
   2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100zł,
   3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500zł,
   4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300zł,
   5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000zł,
   6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100zł,
   7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20zł,
   8. innego protokołu 200zł,
   9. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50zł,
   10. za sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100zł,
   11. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50zł,
   12. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30zł.
  7. Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6zł za każda rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.
  8. Maksymalna stawka za poświadczenie:
   1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
    • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakienależałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300zł,
    • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20zł.
   2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6zł,
   3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6zł,
   4. pozostawania przy życiu:
    • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5zł,
    • w innym celu – 30zł.
   5. pozostawania oboby w określonym miejscu – 30zł.
  9. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40zł.
  10. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
   1. do 1000zł włącznie – 5zł,
   2. powyżej 1000zł – 5zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000zł, nie więcej jednak niż 2500zł.
  11. Inne czynności

Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 200zł.

 

Uwaga:

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

 • w porze dziennej – 50zł,
 • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.